Brabant in beweging

Magazine cover

De provincie heeft een nieuw bestuur

Brabant
vernieuwt

Brabanders doen steeds meer zelf. Ze richten
zorgcoöperaties op, wekken samen energie op.
Doortastende ondernemers en slimme weten-
schappers bedenken nieuwe producten. Brabant
vernieuwt van onderop. Toch lopen innovaties
soms vast in de bureaucratie. Dat moet anders:
de provincie geeft de vernieuwers ruimte om te
experimenteren. Samenwerking tussen overheid,
bedrijven en maatschappelijke organisaties staat
voorop. Brabant wordt nog sterker, duurzamer
en innovatiever.

Brabant
innoveert

Innovatie staat aan de basis van duurzame groei.
Dat weten Brabanders als geen ander. Om voorop
te blijven lopen in Nederland, in Europa is meer
samenwerking nodig. Tussen universiteiten en
ondernemers, tussen overheden en maatschappe-
lijke organisaties. Daarom gaan we proeftuinen
van innovatie opzetten, zogeheten living labs.
Toptalenten gaan kennis uitwisselen, bijvoorbeeld
op het gebied van slimme zorg en vernieuwend
vervoer.

Brabant
vervoert

Brabant is een vervoersknooppunt in Europa. Over de weg, door de lucht, via de kabel. Om ongewenste effecten tegen te gaan (vervuiling, files), maken we onze transportsystemen slimmer: veiliger, sneller, milieuvriendelijker. Brabant heeft veel talent op
dit gebied. Die kennis gaan we beter benutten.
Eerst innoveren, dan opschalen, inspelend op het veranderende gedrag van burgers en bedrijven. Waar de bereikbaarheid een probleem is, gaan
we dat versneld oplossen.

Brabant
verbindt

Jongeren trekken naar de steden, het platteland vergrijst. De omvang van de beroepsbevolking daalt. Die ontwikkelingen vragen om actie. Zo gaan we
het stedelijk netwerk versterken. Samen staan we
sterker op het internationale toneel. Bevolkingskrimp
is onontkoombaar: dat gaan we niet bestrijden maar begeleiden. Via ons ruimtelijk beleid geven we gemeenten de kans initiatieven te nemen. Een team
van jonge Brabanders bedenkt slimme oplossingen.

Brabant
bestuurt

De samenleving verandert en dat vraagt een andere
vorm van besturen. Burgers en ondernemers nemen
steeds meer zelf het initiatief, willen experimenteren,
hun eigen keuzen maken. Dat roept om maatwerk,
om minder regels. De provincie maakt daarom een cultuuromslag. Flexibeler, inspelend op wat Brabanders beweegt. We vormen een dynamisch bestuur dat gebruikmaakt van de kracht van de samenleving.
Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing loopt
Brabant voorop.

Brabant
vernieuwt samen

Het nieuwe bestuur van de provincie kiest voor
vernieuwing en beweging. Daarvoor werken
we graag met iedereen samen. Wij dagen alle
Brabanders uit om komende jaren met ons mee te
doen. Ons bestuursakkoord biedt veel ruimte voor
overleg. Ook met Provinciale Staten. Doel is om de
kwaliteit van het (bestuurlijke) team Brabant te
versterken. Samen met alle inwoners zorgen we
voor beweging in Brabant!

Brabant
bruist

We zetten ons in voor een Brabant dat in cultureel
opzicht beweegt en bruist. Aantrekkelijk voor
jong en oud, van binnen en buiten de provincie.
We investeren in kunst en cultuur en zetten daarbij
vooral in op jong talent. Het imago van Brabant als
aantrekkelijke cultuurregio voor jongeren gaan we
versterken. Bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden
voor dancefestivals.

Brabant
vergroent

Brabant kan en moet schoner, groener. Met het
recente Brabantse Energieakkoord in de hand gaan
we versneld aan de slag met duurzame energie.
Met als doelen: lagere energierekeningen, meer
banen en schonere lucht. Tegelijkertijd zetten we in
op bevordering van biodiversiteit. Hard aan de slag om
het netwerk van natuurgebieden te realiseren. Samen
met al onze partners en actieve burgers en onder-
nemers. We zien groen als een economische kans.

Brabant
verduurzaamt

De agrarische sector in Brabant staat wereldwijd
aan de top. Om die positie te behouden, zijn veran-
deringen nodig. Volksgezondheid, dierenwelzijn,
duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak staan
bij ons voorop. Beter boeren met respect voor de
buren. Op weg naar een landbouw die producten
maakt met veel toegevoegde waarde. Niet meer,
maar efficiënter, lekkerder. Mest is daarbij niet
alleen afval, maar ook een grondstof voor
bijvoorbeeld energieproductie.

Brabant
werkt

Te veel Brabanders staan aan de kant. Er is
te weinig werk voor jongeren, voor ouderen. De
provincie geeft daarom prioriteit aan economische groei. De maakindustrie, vrijetijdseconomie en
logistiek zijn onze banenmotoren. Dat geldt ook
voor topsectoren zoals agrofood. De oude economie
vernieuwt. Dat gaan we nog meer stimuleren.
Versterking van onze internationale concurrentie-
kracht staat centraal. Dat doen we in samen-werking met andere regio's in Europa.

Terug

Terug

Beweging in

BRABANT

De provincie heeft een nieuw bestuur.
4 partijen vormen samen het college van Gedeputeerde Staten: VVD, SP, D66 en PvdA. Het bestuur noemt 10 speerpunten om Brabant in beweging te krijgen. Op weg naar een sterke, slimme en duurzame regio.
In samenwerking met alle Brabanders.

Politiek

Lees meer

Lees meer

DE MENSEN
VAN HET NIEUWE
BESTUUR

DE MENSEN
VAN HET NIEUWE
BESTUUR

INDELING
STATENZAAL

INDELING
STATENZAAL

Erik van Merrienboer
PvdA-gedeputeerde Ruimte en Financiën

8 van 8

Christophe van der Maat
VVD-gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

7 van 8

Bert Pauli
VVD-gedeputeerde Economie
en Internationalisering

6 van 8

Annemie Burger
Secretaris

5 van 8

Anne-Marie Spierings
D66-gedeputeerde Agrarische ontwikkeling,
Energie en Bestuur

4 van 8

Henri Swinkels
SP-gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur

3 van 8

Johan van den Hout
SP-gedeputeerde Natuur, Milieu en Handhaving

2 van 8

Wim van de Donk
commissaris van de Koning

1 van 8

x

x

Lokaal
Brabant
1 zetel

CU / SGP
1 zetel

PVDD
2 zetels

50PLUS
2 zetels

GL
3 zetels

PvdA
4 zetels

D66
7 zetels

PVV
7 zetels

SP
9 zetels

CDA
9 zetels

VVD
10 zetels

Lokaal Brabant

Lokaal Brabant

Christen Unie / SGP

Christen Unie / SGP

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

50PLUS

50PLUS

GroenLinks

GroenLinks

PvdA

PvdA

D66

D66

PVV

PVV

SP

SP

CDA

CDA

VVD

VVD

De Statenzaal
Klik op een partij om de zetelindeling te zien

x

x

Brabant Magazine 17 - Spookfiles

Brabant Magazine 17 - Archeologie

Technology by MagStream Real Time Publishing